Curriculum vitae

Prof.dr. J.G.A. Bazelmans

Jos Bazelmans werd geboren op 19 mei 1963 te Veldhoven (Noord-Brabant). Na zijn middelbare schoolopleiding Atheneum b (van 1975 tot 1981) studeerde hij Culturele antropologie (van 1981 tot 1989), eerst aan de Rijksuniversiteit Leiden en later aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel zijn kandidaats- als doctoraalexamen kregen het judicium cum laude. Tijdens zijn studie deed hij antropologisch veldwerk in het Drentse Grolloo en was hij gedurende twee jaren student-assistent methoden en technieken en statistiek.

Van 1990 tot 1995 was Bazelmans in dienst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Gedurende deze periode was hij verbonden aan het Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam, maakte hij deel uit van het door NWO gefinacierde Pionier-project ‘Macht en Elite’ en voerde hij onderzoek uit dat in 1996 uitmondde in zijn dissertatie Eén voor allen, allen voor één. Tacitus' Germania, de Oudengelse Beowulf en het ritueel-kosmologische karakter van de relatie tussen heer en krijger-volgeling in Germaanse samenlevingen (cum laude). In 1999 verscheen bij Amsterdam University Press een Engelse vertaling en bewerking van deze monografie.

In de periode 1995 tot en met 2000 was Bazelmans als docent in tijdelijke dienst verbonden aan de Faculteit Pre- en Protohistorie van de (Rijks)universiteit Leiden. Daarnaast was hij als onderzoeker in tijdelijke dienst (i.e. als post doc) verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. In laatstgenoemde hoedanigheid gaf hij (mede) leiding aan het door NWO gefinancierde Frisia-project: een onderzoek naar de sociaal-politieke ontwikkeling van stamgemeenschappen in het Hollands-Friese kustgebied in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. Deze verbintenis leidde tot verschillende kritische beschouwingen van de politieke geografie en ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse Friese koninkrijk.

In 2000 verwierf Bazelmans zijn eerste vaste aanstelling: als senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort. In deze functie was hij inhoudelijk verantwoordelijk voor het rijksbeleid en -onderzoek op het vlak van de archeologische monumentenzorg met betrekking tot de Romeinse tijd. Eind 2001 promoveerde hij tot hoofd van de sector Onderzoek van genoemde dienst en kreeg hij de leiding over ca 50 mensen (in drie afdelingen). Als sectorhoofd trad hij toe tot het managementteam van de ROB en gaf hij in 2002 mede uitvoering aan een omvangrijke reorganisatie van de dienst in het algemeen en de sector Onderzoek in het bijzonder. Als lid van het managementteam was hij intensief betrokken bij de fusie met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (2006) en later met het Instituut Collectie Nederland (2011). Van 2009 tot 2015 was Bazelmans lid van de directie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en hoofd van de sector Kennis. Vanaf november 2015 is hij Senior Adviseur Kennis (CSO) voor de diretie van de RCE.

Sinds 1 november 2003 is Bazelmans bijzonder hoogleraar Archeologische Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. In onderzoek en onderwijs richt hij zich vooral op de cultuur-politieke en –filosofische aspecten van erfgoedzorg.

Van 2009 tot 2015 was Bazelmans lid van het bestuur van de Waddenacademie met de portefeuille Cultuurhistorie.

Bazelmans is sinds het midden van de jaren zeventig actief binnen de Nederlandse archeologie. Hij nam (langdurig) deel aan een groot aantal opgravingen, eerst als amateur, later als student en weer later als leidinggevende of als initiator. Eind jaren negentig gaf hij een impuls aan het sterk verwaarloosde onderzoek van de Noord-Nederlandse terpen.

Bazelmans is initiator van het jaarlijkse Symposium Archeologie & Theorie (sinds 1990). Tevens is hij oprichter en jarenlang redactielid van het succesvolle internationale tijdschrift Archaeological Dialogues.

 

Belangrijkste interesses

De antropologie en archeologie van uitwisseling; monetaire ontwikkelingen in niet- en vroegmoderne samenlevingen; hermeneutische en structuralistische perspectieven in de sociale wetenschappen; de ontwikkeling van de historische ervaring; archeologie en de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland; archeologie en (cultuur-)politiek; de Romeinse rijksgrens (limes) in Nederland; de ontwikkeling van het Nederlandse archeologische bestel.